Misbruik Varend Monument®

Amsterdam, 6 april 2023

Aan: alle aangesloten behoudsorganisaties van de FVEN Betreft: geregistreerd merk Varend Monument®.

Geachte lezer van deze brief,

In toenemende mate zien de bestuursleden van de Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) misbruik van ons geregistreerd merk Varend Monument®.

De FVEN houdt een register bij van varend erfgoed (het Register Varend Erfgoed Nederland, RVEN). In dat register is het merk Varend Monument® of VM® voorbehouden aan varend erfgoed dat door de FVEN vanwege zijn historische waarde als Varend Monument® aan de eigenaar van het schip is toegewezen. Het kan worden aangetoond met een RVEN-pas.

Helaas zien we vaak dat in aankondigingen van manifestaties en bij verkoop varend erfgoed ten onrechte als Varend Monument® wordt aangeduid.
Als het daadwerkelijk wel om een Varend Monument® gaat, ontbreekt dan weer het vereiste merkteken ® .

Daar het recht om het merk Varend Monument® te voeren voorbehouden is aan de eigenaar van het schip, vervalt het recht bij verkoop of andere eigendomsoverdracht.

Het merk is officieel vastgelegd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom en misbruik is niet toegestaan.

We willen u vragen hiernaar te handelen en waar nodig een correctie door te voeren. Met vriendelijke groeten

Margriet Tiemstra
Voorzitter Federatie Varend Erfgoed Nederland voorzitter@fven.nl