Margriet Tiemstra nieuwe voorzitter FVEN

Per 1 september 2021 is Margriet Tiemstra (1954) benoemd tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van de FVEN. Zij volgt daarmee Huib Haccoû en Olav Loeber op, die sinds het aftreden (eind 2019) van Rolf van der Mark als interim-voorzitters hebben gefungeerd.

Eind 2020 is op een breed front een zoektocht naar een nieuwe voorzitter ingezet, waar drie heel goede kandidaten uit naar voren zijn gekomen. Niet alleen kwam Margriet Tiemstra daarin naar voren, ook Hein Molenaar die nu benoemd is als voorzitter van de Register Commissie.

Margriet Tiemstra is opgegroeid met watersport en heeft bestuursfuncties vervuld binnen de KNZ&RV en de Huizer Botters. Haar klassieke scherpjacht heeft zij onlangs verruilt voor een klassiek ogende motorkruiser.

In het bedrijfsleven vervult zij bestuurlijke, toezichthoudende en adviserende functies in de zorg- en financiële dienstverlening.

Hiermee heeft de FVEN niet alleen een zeer ervaren bestuurder gevonden, maar ook iemand die het varend erfgoed een heel warm hart toedraagt.

 

Waaraan werkt het Dagelijks Bestuur op dit moment voor de gezamenlijke BO’s

 

 • Overheid
  • Erkenning, waardering en bescherming van het Varend Erfgoed, waar onder Varende Monumenten®;
  • Het verkrijgen van structurele financiering voor het verder professionaliseren van de FVEN;
  • Denk ook hierbij aan de € 15 miljoen voor de Bruine Vloot en Ideële Vloot, die nu inkomsten van opstappers missen en dus geld voor onderhoud tekort komen.
  • De voorbereidingen om Varend Erfgoed wettelijk beschermd te krijgen als de Erfgoedwet wordt aangepast (let op: mobiel erfgoed, inclusief Varend Erfgoed, qua organisatie loopt 100 jaar achter bij het stenen erfgoed);
  • Plaatsing op de Unesco Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland;
  • De onderhandelingen met erfgoedhavens, zoals Amsterdam, om faciliteiten te krijgen voor de schepen van de BO leden;
  • Regelmatig overleg over knelpuntenpunten van de vier mobiele erfgoed sectoren met het ministerie van OC&W, RCE en MCN.
 • RVEN
  • Inzicht in onze collectie Varend Erfgoed en Varende Monumenten® in Nederland. Hiermee zijn rechten en voordelen te behalen voor de bezitters en kunnen landelijke-, provinciale- en gemeentelijke overheden en commerciële organisaties hiervoor het RVEN als geautoriseerde bron gebruiken;
  • Verantwoording richting de landelijke-, provinciale- en gemeentelijke overheden van het historische en economische belang van de huidige vloot;
  • Bescherming van unieke Varende Monumenten® tegen ongewenste verkoop naar het buitenland, Commissie Collectie Nederland (Commissie Buma).
 • Duurzaamheid, toekomst vast
  • Ontwikkeling van ideeën voor alternatieven aan boord;
  • Onderhandeling met de diverse overheden om Varend Erfgoed eventueel uit te zonderen;
  • Meedenken over alternatieve brandstoffen en de brede beschikbaarheid;
  • Onderhandeling met leveranciers over een collectieve korting voor Varend Erfgoed;
  • Overdracht aan de volgende generatie;
  • Waardecreatie van de verbinding met FVEN en Register Varend Erfgoed Nederland: FVEN Pas met havenfaciliteiten op steeds meer plekken, FVEN webwinkel en mogelijke kortingen, zoals op brandstoffen.

 

 

 

 

22-05-2021

 

F V E N – N I E U W S B R I E F

Bij het Bureau (bureau@fven.nl) en bij het Register (register@fven.nl) ontvangen wij vaak

verzoeken voor inschrijving in het register, verlenging van de inschrijving, verkoop van het schip, naamverandering van het schip, veranderingen in de scheepspagina in het register, plaatsen van foto’s of wijzigen van foto’s en andere register vragen.

Deze vragen gaan we met een standaard antwoordmail beantwoorden in de zin van ”met deze vraag kunt u niet meer bij het Bureau of het Register terecht, maar moet u zich met uw eigen behoudsorganisatie in verbinding stellen” Uw behoudsorganisatie registreert alle

gegevens en regelt dat alle ter zake doende gegevens in het register worden opgenomen.

De FVEN toont alleen alle gegevens die op de scheepspagina van het RVEN register staan.

Voor het bestellen van wimpels, vlaggen en blauwe passen kunt u binnenkort gebruik maken van de FVEN webshop die op de homepage van de FVEN wordt aangegeven.

Daar kunt u uw bestelling plaatsen door op het bestelformulier alle gevraagde gegevens in te vullen en per Ideal te betalen. Dan worden u de bestelde artikelen zo snel als mogelijk is toegezonden.

Omdat deze zaken worden geregeld door onze vrijwilligers die werkzaam zijn op ons Bureau in het Scheepvaartmuseum waar ook de blauwe passen worden vervaardigd kan het wat langer duren dan u van de gemiddelde webshop gewent bent. Omdat de FVEN niet de naam en adres gegevens registreert (in verband met de AVG), wordt u gevraagd om deze gegevens ook op het bestelformulier in te vullen zodat wij het artikel naar u toe kunnen sturen. Daarna vernietigen wij weer uw naam en adres gegevens.

De Webshop van de FVEN is nog ‘”under construction” en wordt hopelijk snel geopend. Houdt de homepage van de FVEN dus de gaten. De bestelling van vlaggen en wimpels komt het eerst aan de beurt en is al bijna klaar. De Blauwe passen duren helaas iets langer maar hebben onze hoogste prioriteit om ook snel klaar te zijn.

Alle andere vragen per mail zal het Bureau of het Register natuurlijk wel persoonlijk blijven beantwoorden. Het e-mailadres register@hotmail.nl is vervallen!

Vriendelijk groet,

Piet Middendorp

Bestuur FVEN, register- en Bureau-zaken

Bestuur

logo FVEN

Overzicht FVEN Organisatie

Overzicht FVEN Organisatie

Taken leden van het FVEN/DB en het FVEN AB en FVEN Adviseurs,

juli 2020

Bemensing Bestuur FVEN ingaande juli 2020

Voorzitter Margriet Tiemstra  

Voorbereiden en leiden FVEN DB en FVEN AB vergaderingen
Vertegenwoordiging naar beleidsinstanties
Knelpuntenoverleg OC& W / I&W-IL&T (te delegeren aan Rolf van der Mark)      Nationale evenementen en EMH
Lid van het MCN bestuur

Secretaris, Huib Haccoû (ZKC)

Voorbereiden en organiseren FVEN DB en AB vergaderingen
Samenstellen Jaarverslag
Project initiatie en subsidiestromen.
Platform Wet en Regelgeving ism Hendrik Boland
Juridische zaken (delegeren aan Eric Gerding)

Penningmeester, Henk Molenaar (ZKC)

Financiën
Begroting
Jaarrekening
Administratie organisatie
Professionalisering FVEN Organisatie

Bestuurslid, Marinus Kreuze (SSRP)

Opmaak jaarlijkse beleidsnotitie, updating Beleidsplan 2020-2022
HRM (waarborgen continuïteit in bemensing).
Professionalisering FVEN organisatie
ICT beheer en beleid waaronder RVEN 2.0, FVEN Website en alle andere ICT tools ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de FVEN
Lid van het MCN bestuur namens FVEN

Bestuurslid, Kees Weststrate (VDMS)

Relatiebeheer BO’s
Archief- en voorraad beheer
Beheer adressenlijst externe contacten
Lid Communicatie Commissie
Coördinatie en communicatie natte–en droge evenementen (stand op bouw-en materialen) ism Koos Scholten.

Bestuurslid, Piet Middendorp (VBOG)

Management FVEN Bureau
Register zaken RVEN 2.0.
Registratie Register NRME. Ism FVEN vertegenwoordigers in het MCN bestuur
Vertegenwoordiger DB in de registercommissie

Bestuurslid, Hans van Nispen (NVORG)

Relatie beheer beleidsinstanties gemeente Amsterdam
Relatie beheer Amsterdamse netwerken Traditionele-en Varend Erfgoed scheepseigenaren
Dossier Passanten Haven Amsterdam
Voorzitter Werkgroep Duurzaam Varend Erfgoed

Projecten: Koos Scholten

Notulist intern: Eric Gerding tevens inbreng juridische discipline in relatie tot Omgevingswet en Mandatering, FVEN statuten en FVEN huishoudelijk reglement.

Notulist intern: Bea Pijn – Blom (plv)

FVEN Bureau: Bea Pijn-Blom en Martin Versteeg

Adviseurs en deelnemers DB/AB vergaderingen (op afroep van het FVEN DB)        

Platform Wet & Regelgeving: Hendrik Boland
Register ICT/ EMH: Thedo Fruithof

Communicatie: Frank Ratelband
FIM en relatie overheden VE: Martine van Lier
Beroepscommissie: Olav Loeber
Scheepspost: Wouter van Dusseldorp

Voor alle adviseurs geldt:

De adviseurs leggen de bespreekpunten en of verslag van hun werkzaamheden die zij namens de FVEN uitvoeren ter bespreking voor aan het FVEN AB en of leveren tijdig een memo aan ter bespreking in het FVEN AB. Dit om een grotere betrokkenheid van het Algemeen Bestuur FVEN te bewerkstelligen.

Het FVEN nieuws in de Scheepspost wordt gevoed met copy vanuit de FVEN na afstemming met Kees Weststrate en legt te openbaren uitingen over de FVEN eerst voor aan de adviseur van de Communicatie Commissie.

SAMENWERKINGSVERBANDEN FVEN

MCN Mobiele Collectie Nederland

Dit is de koepel voor al het Varend, Rijdend (auto’s), Vliegend (vliegtuigen) en Rail (spoor) Erfgoed
vanuit de FVEN zitten in het MCN bestuur: voorzitter/secretaris FVEN en lid  van het FVEN bestuur

Focus moet zijn op

NRME, gezamenlijke Register
Knelpunten overleg OC & W
Organisatie Congres Mobiel Erfgoed Nederland


Knelpunten overleg

Het knelpunten overleg is twee maandelijks met ministerie van OCW en de RCE. Dit knelpuntenoverleg gaat over belemmerende wet- en regelgeving van de 4 koepels van de MCN (waaronder ook de FVEN) Het overleg is ingevoerd als gevolg van de moties op de Erfgoedwet voor mobiel erfgoed. De minister van OCW moet proactief optreden bij evident belemmerende wet- en regelgeving, ook bij haar collega-ministers. Het overleg is structureel verklaard door de minister.

De lijst bevat een aantal algemene knelpunten voor alle mobiel erfgoed en per sector specifieke knelpunten.

Vanuit de FVEN gaat de voorzitter of een door hem gedelegeerde en de adviseur overheden naar dit overleg toe. Deelnemer namens de FVEN is Rolf van der Mark. Adviseurs zijn Martine van Lier en in overleg Hendrik Boland.


FIM

De Federatie Instandhouding Monumenten is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.

Deze belangenbehartiging doet de FIM richting nationale en provinciale overheden, via gerichte lobby naar politici en bestuurders, maar ook door contacten met collega-organisaties. De FIM informeert overheden over urgente kwesties, en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen in de sector.
FVEN adviseur Martine van Lier is voorzitter van de FIM.

BZK ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overleg met BZK over de hypotheken, de Woningwet en Omgevingsvergunning in relatie tot varende en stilliggende schepen. Het overleg wordt ad hoc gevoerd door Roel Bosch, Martine van Lier en Hendrik Boland. Richting en mandaat van het bestuur is nog niet formeel geregeld. Dit overleg staat nog aan het begin, maar kan mogelijk heel belangrijk worden als de Omgevingswet wordt ingevoerd in 2021. De bemoeienis met de Erfgoedwet (die veel heeft opgeleverd) is merendeels afgerond en is gedaan door Martine van Lier
Adviseurs: Martine van Lier en Hendrik Boland

OTNB & Branche overleg

OTNB, overleg met de overheid over nautische regelgeving, waarin FVEN formeel niet vertegenwoordigd is en waarin LVBHB wel vertegenwoordigd is. Ter voorbereiding van de vergaderingen wordt er door FVEN-betrokkenen, per email informatie uitgewisseld, maar mandaat en opdracht zijn nog onduidelijk. Vooral ter voorbereiding van OTNB wordt veel overlegd, afstemming met FVEN bestuur over standpunten loopt via de FVEN voorzitter.

Mogelijk kan het OTNB worden geïntegreerd in het Platform Wet-en Regelgeving waarvan de adviseur Hendrik Boland het voorzitterschap bekleedt.

Deelnemers:

Fred van Beelen, (FEN Woordvoerder IL&T)
Bouke Veltman (1e res),
Simon J. De Waard (2e res)

WERKGROEPEN en COMMISSIES VAN DE FVEN

Werkgroepen worden ook wel projectgroepen genoemd en kennen een eindig bestaan. Commissies en platformen zijn task forces met een permanent bestaan.

Platform Wet & Regelgeving

Doel:

Adviseren tav Wet en Regelgeving omtrent Varend Erfgoed
Het bijhouden van veranderende Wet en Regelgeving op dit gebied
Formuleren van voorstellen aan het FVEN AB

Platform komt een à twee keer per jaar bijeen en heeft contact via mail. De voorzitter is Hendrik Boland. Deelnemers zijn alle bij de wet-en regelgeving betrokkenen van de BO’s en op invitatie ook de deskundigen daarbuiten.

FVEN deelnemers

Huib Haccou (ZKC)

Bos – S. de Waard – H. Derksen – B. Veltman (LVBHB)
Martin de Boer (BASM)

Deelnemers buiten FVEN          

Bos (LWO)
De Vries (BLN-Schuttevaer)
Joop de Neef (ZKK)
Fedde Boersma (Scouting)    

FVEN agendaleden:        

Paul van Ommen (BBZ)
Van Dongen (BASM)

Register Commissie (bestaand)

Doel Beheren RVEN Register. Rapporteert en adviseert aan AB t.a.v. beleidwijzigingen

Voorzitter:  Hein Molenaar
Secretaris:   vacant
Notulen: Bea Pijn-Bolt
Vrijwilligers: Bea Pijn en Martin Versteeg
Deelnemers: Deskundigen schouwcommissie van de Behoudsorganisaties

leden:

LVBHB: P. Banda
NVBZ: B. Schraag
NVORG: H. Van Nispen
SBH: I. Oosterling
VBB: M. Tanis
VBOG: Tea Boshuizen
VDMS: K. Weststrate
SSRP: IJsbrand Dijkstra
KSJ: S. Bakker
ZKC: W. Samama

SLW: Nico Vader

V.B.Z.:

ICT projectgroep t.b.v. RVEN 2.0 Register

Doel: Opzetten van een RVEN 2.0 systeem gebaseerd op één keer invoeren van data van VE schepen. Decentrale invoer, decentraal beheer , centrale toetsing aanmelding . Deze projectgroep adviseert en rapporteert aan AB.

Einddatum   Augustus 2020

Voorzitter     Thedo Fruithof
Leden

Piet Middendorp,
Cor Bolt,
Marinus Kreuze
K. Hendriks
Martijn Ras

Evenementen commissie FVEN breed

Doel: Coördinatie deelname FVEN aan Externe evenementen (Nat en droog). Adviseert en rapporteert aan AB.
Voorzitter K. Weststrate (VDMS)
Leden:

de Boer (BASM)
C.E Bolt (SKZ)
Lex Maat (SSRP)
Levasier (SSRP)
Koos Scholten: project ondersteuner

Per tentoonstelling aangevuld vanuit de organisaties die deelnemen.

Communicatie Commissie

Doel Externe communicatie verbreden en verbeteren. Rapporteert aan AB
Voorzitter: Frank Ratelband (LvBHB en VBB),
Leden:

Kees Weststrate (VDMS)
Wouter van Dusseldorp
van Heezen
Martine van Lier

Commissie HRM Bemensing

Doel: zorgdragen voor voldoende bemensing DB bestuur FVEN. Adviseert en rapporteert aan AB
Voorzitter: Marinus Kreuze

Waarborgt continuïteit in bemensing van het FVEN bestuur en haar werkgroepen
Heeft hierover contact met de aangesloten BO’s
Nadere uitwerking taken leden van het bestuur.

Primaire actie voor 2020 is een “onafhankelijke” voorzitter te zoeken, die in 2020 gaat meelopen en het in 2021 overneemt.

Adviesorgaan Traditionele Schepen ATV in het kader van Hoofdstuk 24

Oprichten stichting die advies geeft ten aanzien van traditionele schepen in het kader van Hoofdstuk 24
Voorzitter: Hendrik Boland

Werkgroep leden:

H. Faber (VBOG penvoerder)
F. van Beelen
Rolf van der Mark (LvBHB)
C.E. Bolt

Werkgroep Duurzaam Varend Erfgoed

Voorzitter Hans van Nispen (NVORG)

Leden:

Huib Haccou
Cor Bolt

Werkgroep Professionalisering

Voorzitter Hendrik Boland

Leden:

Henk Molenaar (ZKC)
Marinus Kreuze
Martine van Lier

 

Geachte leden van het AB van FVEN

Hierbij ontvangt u informatie over de start van het nieuwe Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN 2.0). Wilt u zo vriendelijk zijn om de leden van uw organisatie via uw communicatiekanalen hierover te informeren?

 

Het vernieuwde Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN 2.0) wordt op 23 juli operationeel. Vanaf dat moment kunt u er alle gegevens van de ingeschreven schepen bekijken en selecteren. Vele organisaties zijn al bekend met het aanleveren van gegevens van nieuwe inschrijvingen, of het aanbrengen van mutaties. De overige organisaties zijn onderweg, of kunnen daarmee een begin maken. 

In september, tijdens het Open Monumentenweekend (12 en 13 september), willen we het RVEN 2.0 feestelijk ‘te water laten’. Maar voordat we er officieel mee naar buiten gaan vinden we het belangrijk om u en de overige aangesloten behoudsorganisaties als eerste te informeren, zodat u er alvast mee kunt kennismaken.

 

Eind september willen we, als de coronasituatie dat toelaat, een RVEN 2.0 themadag organiseren. We willen u dan meenemen in nut en noodzaak van het vernieuwde register en u informeren over de werkwijze. Dat is ook het moment waarop u uw eventuele vragen kunt stellen aan de bedenkers en bouwers van het nieuwe register. Uiteraard is er ruim de mogelijkheid voor ‘sociale interactie’, maar wel op anderhalve meter afstand van elkaar. Binnenkort informeren wij u over plaats, datum, tijd en programma van de themadag.

Vriendelijke groet,

Huib Haccou,

Voorzitter a.i.

FVEN

Met vriendelijke groet,

Kees Weststrate

Bestuurslid FVEN

Voorzitter Behoudszaken VDMS

www.motorsleepboot.nl

www.fven.nl

Memo Transitie RVEN 1.0 – RVEN 2.0

Aan: De leden van de besturen van de bij de FVEN aangesloten behoudsorganisaties

Van: Huib Haccoû en Thedo Fruithof

Doesburg, 15 maart 2020

Introductie.

Er is naar het zich laat aanzien enige verwarring ontstaan over de overgang van het RVEN 1.0 naar het RVEN 2.0. Na consultatie van Thedo Fruithof wordt hierna inzicht gegeven in de gang van zaken, bij de transitie van de vastlegging van de scheepsgegevens van het RVEN 1.0 naar het RVEN2.0  en de aanmelding van schepen voor registratie in het RVEN 2.0 met  daarbij behorende tijdsindicaties.

Stand van zaken

– Het “oude” RVEN 1.0 registratie systeem is (en blijft!) per 31 januari 2020 afgesloten en is daarmee archief geworden. De gegevens die hier in staan worden van elk schip toegankelijk gemaakt in RVEN2.

– Tien Behoudsorganisaties zijn inmiddels op de hoogte, hoe de gegevens voor registratie van een schip in het RVEN 2.0 aan moet worden geleverd en zes van deze Behoudsorganisaties hebben dat al met succes gedaan. De komende maanden zal er door  de voorzitter van de FVEN-ICT werkgroep Thedo Fruithof,  in samenspraak met de externe ICT deskundige Martijn Ras, met de overige behoudsorganisaties contact worden gelegd om de correcte aanlevering van scheepsgegevens te bevorderen cq te bespoedigen.

– Alle aanvragen voor opname van schepen in het RVEN 2.0 die na 31 januari 2020 kenbaar worden gemaakt, kunnen door de betrokken Behoudsorganisatie worden opgespaard cq aangehouden totdat het RVEN 2.0 voldoende is getest en goed werkend kan worden ingezet.

– Uiterlijk 31 maart 2020 zal het RVEN 2.0 operationeel zijn en van de testfase in de productiefase worden gezet. Alle aanmeldingen die zich in de maand maart bij de betrokken BO’s worden ingediend worden dus tot 31 maart door de BO opgespaard.

– Indien er bij een BO behoefte bestaat aan een nadere uitleg van de instructies voor het aanleveren van gegevens, dan kan hierin worden voorzien door Thedo Fruithof of één van de leden van de ICT werkgroep of door hen voor een bijeenkomst uit te nodigen .

 

Momenteel is de RVEN2.0 testperiode nog gaande waarbij van zes BO’s de daarvoor aangemelde schepen worden ingevoerd in het RVEN 2.0 om alle kinderziekten op te sporen en te verhelpen. Ervaring leert ons dat ook na de testperiode er gaandeweg vast nog nieuwe bugs (fouten) worden gevonden. Deze worden dan met het ICT bedrijf besproken en opgelost. Daarvoor hebben we nog een onderhoudscontract voor de duur van twee jaren.

Nogmaals voor de goede orde: De aanmeldprocedure legt de kwaliteitszorg bij de Behoudsorganisatie die de aanmeldingen aan het Registerbeheer van het RVEN 2.0 toeleveren.

Door het Registerbeheer wordt een marginale toetsing gedaan op compleetheid van de aangeleverde gegevens. Er wordt door het Registerbeheer geen inhoudelijk oordeel gevormd of gegeven, over de juistheid van de aanmelding of ingebrachte gegevens. Het oordeel daarover berust bij de goed geïnstrueerde personen die zitting hebben genomen in de schouwcommissie van de desbetreffende BO ‘s. Elke Behoudsorganisatie kan dus, volgens de bekend zijnde criteria, aanvragen voor keuring van een schip honoreren. Wordt een schip als Varend Monument beoordeeld dan kan dat worden aangegeven in de set gegevens welke vervolgens door het Registerbeheer worden overgenomen in het RVEN 2.0. Aldus beogen wij met het RVEN 2.0 de “Spiegel van al het varend erfgoed” te realiseren ten dienste van alle betrokken Behoudsorganisaties met hun  particuliere belangstellenden en ten dienste van de versterking van de positie van de FVEN in haar contacten met de beleidsinstantiesM

Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)
De Vereniging van Booteigenaren ‘Oude Glorie’ is aangesloten bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). De FVEN is een koepelorganisatie van behoudsorganisaties van de verschillende historische scheepstypen die Nederland rijk is. De kracht van deze koepel is dat zij het varende erfgoed vertegenwoordigt, niet alleen naar de Nederlandse overheden maar ook in Europees verband.

Historische vaartuigen hebben een belangrijk aandeel in het cultuurhistorische beeld vanNederland en worden pas de laatste jaren tot het Nederlandse erfgoed gerekend. Daarnaast hebben de pleziervaartuigen sinds het ontstaan van de waterrecreatie een aparte rol ingenomen. Door de verdere mechanisatie aan het begin van de 20ste eeuw werd het mogelijk om naast de klassieke ronde en platbodemjachten ook motorjachten te bouwen. Omdat er een veelheid aan werven en werfjes was en de schepen allemaal in opdracht werden gebouwd, hebben we thans een grote diversiteit van motorjachten. Pas na de tweede wereldoorlog is men begonnen met de meer seriematige aanpak van de scheepsbouw.

De FVEN, voorheen FONV, is in 1996, samen met het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE), met steun van de overheid gestart met het opzetten van een nationaal register voor het varende erfgoed. Enerzijds met het doel om tot een inventarisatie en registratie te komen en anderzijds om aan te geven hoeveel originele vaartuigen er nog varen op de Nederlandse wateren. Wat de omvang van het gehele maritieme erfgoed is, is zowel voor de kenners als voor de overheid nog onduidelijk. Wel is eenieder er van overtuigd dat dit deel van het mobiele erfgoed ook voor de toekomst behouden moet blijven.

Ook binnen de ‘Oude Glorie’ zijn we ons er van bewust dat wij als vereniging een belangrijk deel van de motorjachten uit het begin van de gemotoriseerde pleziervaart vertegenwoordigen. Naast de vertegenwoordiging van dit deel van het varende erfgoed beschikt de ‘Oude Glorie’ over de specifieke kennis van deze scheepssoort. Op basis van deze kennis maakt VBOG deel uit van het Register Varend Erfgoed Nederland.

Omdat één van de doelen van het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) is om aan overheden te laten zien wat het varende erfgoed omvat, worden ook de leden van de VBOG opgeroepen om hun schepen te registeren. Om opgenomen te kunnen worden in het RVEN moet een schip aan een aantal toelatingscriteria voldoen:

 • het vaartuig moet ouder zijn dan vijftig jaar;
 • het moet onder Nederlandse vlag varen of een Nederlandse thuishaven hebben;
 • het vaartuig moet meer dan vijftig jaar geleden beeldbepalend zijn geweest op de Nederlandse wateren of van invloed zijn geweest op de Nederlandse scheepsbouw.

In het algemeen voldoen de schepen van de VBOG aan deze toelatingseisen.

Binnen het register wordt een onderscheid gemaakt tussen vaartuigen die nagenoeg authentiek zijn en schepen die in de loop van de tijd zijn aangepast. De eerstgenoemde schepen kunnen worden ingedeeld in de categorie Varende Monument® terwijl de andere schepen worden opgenomen bij het Varend Erfgoed van het register.

Meer informatie vindt u op de website van de FVEN op de pagina Register Varend Erfgoed Nederland. Via deze link komt u daar: http://www.fven.nl/rven-register/. Naast informatie over de procedure en de kosten treft u daar ook de (te downloaden) formulieren aan voor de aanmelding, de algemene criteria voor Varende Monument® en de rechten en plichten.

Als u uw vaartuig aan wilt aanmelden voor inschrijving in het Register Varend Erfgoed Nederland kunt u dat aanvragen via: behoudszaken@oudeglorie.nl. Uw aanmelding dient vergezelt te gaan van vier à vijf foto’s van het schip: 1 x schuin van voren, 1x schuin van achteren, 1x van opzij, 1x van het interieur (optioneel) en indien mogelijk 1x van het onderwaterschip. De foto’s dienen van recente datum te zijn (bij voorkeur niet ouder dan drie jaar) en van voldoende kwaliteit om het schip goed te kunnen beoordelen. Ook verlengen van de registratie of  het aanmelden van een reeds eerder geregistreerd schip kunt u aanvragen bij behoudszaken@oudeglorie.nl.  Onze schouwcommissie onder leiding van Tea Boshuizen zal uw aanvraag bij de FVEN voor u begeleiden.

Nadat u uw aanmelding hebt ingestuurd, wordt door onze schouwcommissie getoetst of het schip aan de toelatingseisen voor Varende Monument® voldoet en of het schip geschouwd dient te worden. Indien het schip niet voldoet aan de eisen voor Varende Monument® wordt het ingeschreven als Varend Erfgoed, en ontvangt u na betaling van het inschrijfgeld aan de FVEN een Varend Erfgoed vlag en een zogenaamde blauwe pas als bewijs van inschrijving bij het Varend Erfgoed Nederland.

Indien het schip geschouwd dient te worden om eventueel als Varend Monument® te worden ingeschreven, wordt u gevraagd de kosten voor de schouw vooraf te betalen aan de Oude Glorie. De schouwcommissie neemt daarna contact met u op om een afspraak te maken om het schip te schouwen. Na de schouw adviseert  de commissie het RVEN over inschrijving als Varend Monument®. Eigenaren van een Varend Monument® ontvangen van het RVEN een zogenaamde blauwe pas en een van een inschrijvingsnummer voorziene wimpel. Een inschrijving in het register is vijf jaar geldig, en kan daarna op grond van recente gegevens en foto’s worden verlengd.
De kosten van de aanmelding en schouw worden u vertelt door onze Schouwcommissie.

Wat krijgt u terug voor een registratie:

 • uw schip maakt deel uit van een geregistreerde collectie van het Varend Erfgoed waarmee overheden gewezen kunnen worden op het belang om dit te behouden;
 • in Nederland zijn er een aantal havens waar korting wordt gegeven of waar u gratis mag liggen als uw vaartuig staat ingeschreven in het RVEN (grijze of blauwe pas) of als het een Varend Monument® is (blauwe pas);
 • uw vaartuig, mits ge- of verbouwd voor 1950 hoeft geen vuilwatertank te hebben.

Mocht u na het lezen van bovenstaand nog vragen hebben dan kunt u bellen of mailen met Tea Boshuizen, contactpersoon van de “Oude Glorie” bij het Register Varende Monumenten Nederland.
Telefoon: 010 5218290 (tussen 18:30 en 20:00 uur) e-mail: behoudszaken@oudeglorie.nl .