Memo Transitie RVEN 1.0 – RVEN 2.0

Aan: De leden van de besturen van de bij de FVEN aangesloten behoudsorganisaties

Van: Huib Haccoû en Thedo Fruithof

Doesburg, 15 maart 2020

Introductie.

Er is naar het zich laat aanzien enige verwarring ontstaan over de overgang van het RVEN 1.0 naar het RVEN 2.0. Na consultatie van Thedo Fruithof wordt hierna inzicht gegeven in de gang van zaken, bij de transitie van de vastlegging van de scheepsgegevens van het RVEN 1.0 naar het RVEN2.0  en de aanmelding van schepen voor registratie in het RVEN 2.0 met  daarbij behorende tijdsindicaties.

Stand van zaken

– Het “oude” RVEN 1.0 registratie systeem is (en blijft!) per 31 januari 2020 afgesloten en is daarmee archief geworden. De gegevens die hier in staan worden van elk schip toegankelijk gemaakt in RVEN2.

– Tien Behoudsorganisaties zijn inmiddels op de hoogte, hoe de gegevens voor registratie van een schip in het RVEN 2.0 aan moet worden geleverd en zes van deze Behoudsorganisaties hebben dat al met succes gedaan. De komende maanden zal er door  de voorzitter van de FVEN-ICT werkgroep Thedo Fruithof,  in samenspraak met de externe ICT deskundige Martijn Ras, met de overige behoudsorganisaties contact worden gelegd om de correcte aanlevering van scheepsgegevens te bevorderen cq te bespoedigen.

– Alle aanvragen voor opname van schepen in het RVEN 2.0 die na 31 januari 2020 kenbaar worden gemaakt, kunnen door de betrokken Behoudsorganisatie worden opgespaard cq aangehouden totdat het RVEN 2.0 voldoende is getest en goed werkend kan worden ingezet.

– Uiterlijk 31 maart 2020 zal het RVEN 2.0 operationeel zijn en van de testfase in de productiefase worden gezet. Alle aanmeldingen die zich in de maand maart bij de betrokken BO’s worden ingediend worden dus tot 31 maart door de BO opgespaard.

– Indien er bij een BO behoefte bestaat aan een nadere uitleg van de instructies voor het aanleveren van gegevens, dan kan hierin worden voorzien door Thedo Fruithof of één van de leden van de ICT werkgroep of door hen voor een bijeenkomst uit te nodigen .

 

Momenteel is de RVEN2.0 testperiode nog gaande waarbij van zes BO’s de daarvoor aangemelde schepen worden ingevoerd in het RVEN 2.0 om alle kinderziekten op te sporen en te verhelpen. Ervaring leert ons dat ook na de testperiode er gaandeweg vast nog nieuwe bugs (fouten) worden gevonden. Deze worden dan met het ICT bedrijf besproken en opgelost. Daarvoor hebben we nog een onderhoudscontract voor de duur van twee jaren.

Nogmaals voor de goede orde: De aanmeldprocedure legt de kwaliteitszorg bij de Behoudsorganisatie die de aanmeldingen aan het Registerbeheer van het RVEN 2.0 toeleveren.

Door het Registerbeheer wordt een marginale toetsing gedaan op compleetheid van de aangeleverde gegevens. Er wordt door het Registerbeheer geen inhoudelijk oordeel gevormd of gegeven, over de juistheid van de aanmelding of ingebrachte gegevens. Het oordeel daarover berust bij de goed geïnstrueerde personen die zitting hebben genomen in de schouwcommissie van de desbetreffende BO ‘s. Elke Behoudsorganisatie kan dus, volgens de bekend zijnde criteria, aanvragen voor keuring van een schip honoreren. Wordt een schip als Varend Monument beoordeeld dan kan dat worden aangegeven in de set gegevens welke vervolgens door het Registerbeheer worden overgenomen in het RVEN 2.0. Aldus beogen wij met het RVEN 2.0 de “Spiegel van al het varend erfgoed” te realiseren ten dienste van alle betrokken Behoudsorganisaties met hun  particuliere belangstellenden en ten dienste van de versterking van de positie van de FVEN in haar contacten met de beleidsinstantiesM

Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)
De Vereniging van Booteigenaren ‘Oude Glorie’ is aangesloten bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). De FVEN is een koepelorganisatie van behoudsorganisaties van de verschillende historische scheepstypen die Nederland rijk is. De kracht van deze koepel is dat zij het varende erfgoed vertegenwoordigt, niet alleen naar de Nederlandse overheden maar ook in Europees verband.

Historische vaartuigen hebben een belangrijk aandeel in het cultuurhistorische beeld vanNederland en worden pas de laatste jaren tot het Nederlandse erfgoed gerekend. Daarnaast hebben de pleziervaartuigen sinds het ontstaan van de waterrecreatie een aparte rol ingenomen. Door de verdere mechanisatie aan het begin van de 20ste eeuw werd het mogelijk om naast de klassieke ronde en platbodemjachten ook motorjachten te bouwen. Omdat er een veelheid aan werven en werfjes was en de schepen allemaal in opdracht werden gebouwd, hebben we thans een grote diversiteit van motorjachten. Pas na de tweede wereldoorlog is men begonnen met de meer seriematige aanpak van de scheepsbouw.

De FVEN, voorheen FONV, is in 1996, samen met het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE), met steun van de overheid gestart met het opzetten van een nationaal register voor het varende erfgoed. Enerzijds met het doel om tot een inventarisatie en registratie te komen en anderzijds om aan te geven hoeveel originele vaartuigen er nog varen op de Nederlandse wateren. Wat de omvang van het gehele maritieme erfgoed is, is zowel voor de kenners als voor de overheid nog onduidelijk. Wel is eenieder er van overtuigd dat dit deel van het mobiele erfgoed ook voor de toekomst behouden moet blijven.

Ook binnen de ‘Oude Glorie’ zijn we ons er van bewust dat wij als vereniging een belangrijk deel van de motorjachten uit het begin van de gemotoriseerde pleziervaart vertegenwoordigen. Naast de vertegenwoordiging van dit deel van het varende erfgoed beschikt de ‘Oude Glorie’ over de specifieke kennis van deze scheepssoort. Op basis van deze kennis maakt VBOG deel uit van het Register Varend Erfgoed Nederland.

Omdat één van de doelen van het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) is om aan overheden te laten zien wat het varende erfgoed omvat, worden ook de leden van de VBOG opgeroepen om hun schepen te registeren. Om opgenomen te kunnen worden in het RVEN moet een schip aan een aantal toelatingscriteria voldoen:

 • het vaartuig moet ouder zijn dan vijftig jaar;
 • het moet onder Nederlandse vlag varen of een Nederlandse thuishaven hebben;
 • het vaartuig moet meer dan vijftig jaar geleden beeldbepalend zijn geweest op de Nederlandse wateren of van invloed zijn geweest op de Nederlandse scheepsbouw.

In het algemeen voldoen de schepen van de VBOG aan deze toelatingseisen.

Binnen het register wordt een onderscheid gemaakt tussen vaartuigen die nagenoeg authentiek zijn en schepen die in de loop van de tijd zijn aangepast. De eerstgenoemde schepen kunnen worden ingedeeld in de categorie Varende Monument® terwijl de andere schepen worden opgenomen bij het Varend Erfgoed van het register.

Meer informatie vindt u op de website van de FVEN op de pagina Register Varend Erfgoed Nederland. Via deze link komt u daar: http://www.fven.nl/rven-register/. Naast informatie over de procedure en de kosten treft u daar ook de (te downloaden) formulieren aan voor de aanmelding, de algemene criteria voor Varende Monument® en de rechten en plichten.

Als u uw vaartuig aan wilt aanmelden voor inschrijving in het Register Varend Erfgoed Nederland kunt u dat aanvragen via: behoudszaken@oudeglorie.nl. Uw aanmelding dient vergezelt te gaan van vier à vijf foto’s van het schip: 1 x schuin van voren, 1x schuin van achteren, 1x van opzij, 1x van het interieur (optioneel) en indien mogelijk 1x van het onderwaterschip. De foto’s dienen van recente datum te zijn (bij voorkeur niet ouder dan drie jaar) en van voldoende kwaliteit om het schip goed te kunnen beoordelen. Ook verlengen van de registratie of  het aanmelden van een reeds eerder geregistreerd schip kunt u aanvragen bij behoudszaken@oudeglorie.nl.  Onze schouwcommissie onder leiding van Tea Boshuizen zal uw aanvraag bij de FVEN voor u begeleiden.

Nadat u uw aanmelding hebt ingestuurd, wordt door onze schouwcommissie getoetst of het schip aan de toelatingseisen voor Varende Monument® voldoet en of het schip geschouwd dient te worden. Indien het schip niet voldoet aan de eisen voor Varende Monument® wordt het ingeschreven als Varend Erfgoed, en ontvangt u na betaling van het inschrijfgeld aan de FVEN een Varend Erfgoed vlag en een zogenaamde blauwe pas als bewijs van inschrijving bij het Varend Erfgoed Nederland.

Indien het schip geschouwd dient te worden om eventueel als Varend Monument® te worden ingeschreven, wordt u gevraagd de kosten voor de schouw vooraf te betalen aan de Oude Glorie. De schouwcommissie neemt daarna contact met u op om een afspraak te maken om het schip te schouwen. Na de schouw adviseert  de commissie het RVEN over inschrijving als Varend Monument®. Eigenaren van een Varend Monument® ontvangen van het RVEN een zogenaamde blauwe pas en een van een inschrijvingsnummer voorziene wimpel. Een inschrijving in het register is vijf jaar geldig, en kan daarna op grond van recente gegevens en foto’s worden verlengd.
De kosten van de aanmelding en schouw worden u vertelt door onze Schouwcommissie.

Wat krijgt u terug voor een registratie:

 • uw schip maakt deel uit van een geregistreerde collectie van het Varend Erfgoed waarmee overheden gewezen kunnen worden op het belang om dit te behouden;
 • in Nederland zijn er een aantal havens waar korting wordt gegeven of waar u gratis mag liggen als uw vaartuig staat ingeschreven in het RVEN (grijze of blauwe pas) of als het een Varend Monument® is (blauwe pas);
 • uw vaartuig, mits ge- of verbouwd voor 1950 hoeft geen vuilwatertank te hebben.

Mocht u na het lezen van bovenstaand nog vragen hebben dan kunt u bellen of mailen met Tea Boshuizen, contactpersoon van de “Oude Glorie” bij het Register Varende Monumenten Nederland.
Telefoon: 010 5218290 (tussen 18:30 en 20:00 uur) e-mail: behoudszaken@oudeglorie.nl .

De FVEN zoekt nieuwe bestuursleden

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van behoudsorganisaties van het Nederlands Varend Erfgoed.

De FVEN behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze behoudsorganisaties. Zij pakt de problemen op die voor meerdere organisaties spelen en zij houdt daarvoor contact met andere organisaties en verschillende ministeries. Daarnaast coördineert en stimuleert de FVEN activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed.

Tevens faciliteert de koepel de 15 aangesloten behoudsorganisaties, ondermeer door de registratie van het varend erfgoed in een nationaal ‘Register Varend Erfgoed Nederland’.

De FVEN heeft de volgende commissies:

 • Register
 • Wet & Regelgeving
 • Communicatie
 • Droge – en natte evenementen

De FVEN werkt samen met:

 • Mobiele Collectie Nederland (MCN)
 • European Maritime Heritage (EMH)
 • Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

Het bestuur van de FVEN bestaat uit een Algemeen Bestuur waarin alle aangesloten behoudsorganisaties zijn vertegenwoordigd en een Dagelijks Bestuur.

Voor het Dagelijks Bestuur zijn er twee vacatures (M/V):

 • Vicevoorzitter
 • Secretaris

Voor informatie over deze vacatures kan je contact opnemen met Olav Loeber, vicevoorzitter.

Olav.loeber@gmail.com

www.fven.nl