Geachte leden van het FVEN AB,

 

Gaarne vraag ik jullie aandacht voor het bijgesloten verzoek om uw leden te vragen mee te doen met de enquête waarom wordt verzocht door de Commissie Collectie Nederland, ook wel de Commissie Buma genoemd.

De vraag is nu om deze bijgesloten uitleg met linken naar het enquête zelf, door te sturen naar de leden van uw behoudsorganisatie.

 

Speciaal aandachtspunt vormt het verzoek aan Kees Hendriks om dit verzoek van de Commissie Buma ook neer te leggen bij de bij de FVEN aangesloten Musea !

Indien er vragen leven dan ben ik gaarne bereid deze zo niet zelf te beantwoorden dan wel deze door te geleiden naar het stafbureau van de commissie Buma.

 

Vriendelijke groeten

Huib Haccoû

Secretaris FVEN

 

Geachte lezer,

 

In opdracht van demissionair minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven onderzoekt de Commissie Collectie Nederland het rijksbeleid inzake de bescherming van belangwekkend roerend cultureel erfgoed. Na het in februari uitgebrachte tussenadvies werkt de commissie, die is belegd bij de Raad voor Cultuur, nu aan een van de belangrijkste adviesverzoeken, namelijk het ontwikkelen van een visie op de (dynamische) Collectie Nederland. Hierbij vraagt zij uw hulp.


Doelstelling onderzoek: inzicht in de Collectie Nederland

Voor het formuleren van een visie op de Collectie Nederland is het van belang te weten waaruit de Collectie Nederland bestaat. De term, waarmee de commissie cultuurgoederen in publiek en particulier bezit omarmt, is al decennia in gebruik, maar een centraal inzicht in de typen collecties die Nederland rijk is, ontbreekt. De doelstelling van het onderzoek dat de commissie nu uitzet, is het verkrijgen van een beter inzicht in dat wat de Collectie Nederland kenmerkt. Als we weten wat Nederland in huis heeft aan cultuurgoederen, kunnen we de noodzaak van behoud en bescherming beter beargumenteren. 

Over de enquête 

Een sterke kwalitatieve typering van de Collectie Nederland krijgt de commissie niet voor elkaar zonder uw kennis. Daarom vragen wij u deel te nemen aan het onderzoek en de enquête in te vullen. Wij begrijpen dat wij een beroep doen op kostbare tijd. Tegelijkertijd hopen we dat u het belang van deze unieke (en complexe) exercitie met ons deelt en wilt meewerken. Mocht u onverhoopt een dubbele aanschrijving krijgen, beschouwt u één van de twee dan als niet verstuurd. 

 

Het onderzoek heeft een inventariserend karakter. De informatie die u geeft, wordt niet openbaar ontsloten. De Commissie Collectie Nederland zal de data vertrouwelijk behandelen en zich alleen in algemene bewoordingen uitlaten over de uitkomst van de inventarisatie. Er zal dus niet met naam en toenaam bekend worden gemaakt waar zich inhoudelijk of financieel belangwekkend erfgoed bevindt.

De stichting Mobiele Collectie Nederland hecht grote waarde aan dit onderzoek en rekent dan ook op grote deelname onder de eigenaren van mobiel erfgoed aan de enquête.


Praktische informatie

Er zijn twee (licht verschillende) versies van de enquête. U mag zelf kiezen welke u invult. 

Behoort u tot de categorie Particuliere verzameling (al dan niet publiek toegankelijk), Particuliere verzameling ondergebracht in een stichting (al dan niet publiek toegankelijk), Bedrijfscollectie of Particulier museum niet aangesloten bij de Museumvereniging, klik dan op de volgende link om de enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/collecties-particulier.

Ook particulieren die één object bezitten kunnen deze link volgen.

Behoort u tot de categorie Rijksinstelling, Provincie, Gemeente, Waterschap, Rijksmuseum, Provinciaal museum, Gemeentelijk museum of Particulier museum aangesloten bij de Museumvereniging, klik dan op de volgende link om de enquête in te vullen: : https://nl.surveymonkey.com/r/collecties.

 

In verband met het opleveren van ons rapport na de zomer verzoeken wij u de enquêteuiterlijk maandag 21 juni 2021 te retourneren. 

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Mirjam van der Linden / Commissie Collectie Nederland: onderzoekcollectienederland@cultuur.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 


Jeroen Bol,                                        Sybrand van Haersma Buma,

Voorzitter MCN                                Voorzitter Commissie Collectie Nederland

 

 

Waaraan werkt het Dagelijks Bestuur op dit moment voor de gezamenlijke BO’s

 

 • Overheid
  • Erkenning, waardering en bescherming van het Varend Erfgoed, waar onder Varende Monumenten®;
  • Het verkrijgen van structurele financiering voor het verder professionaliseren van de FVEN;
  • Denk ook hierbij aan de € 15 miljoen voor de Bruine Vloot en Ideële Vloot, die nu inkomsten van opstappers missen en dus geld voor onderhoud tekort komen.
  • De voorbereidingen om Varend Erfgoed wettelijk beschermd te krijgen als de Erfgoedwet wordt aangepast (let op: mobiel erfgoed, inclusief Varend Erfgoed, qua organisatie loopt 100 jaar achter bij het stenen erfgoed);
  • Plaatsing op de Unesco Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland;
  • De onderhandelingen met erfgoedhavens, zoals Amsterdam, om faciliteiten te krijgen voor de schepen van de BO leden;
  • Regelmatig overleg over knelpuntenpunten van de vier mobiele erfgoed sectoren met het ministerie van OC&W, RCE en MCN.
 • RVEN
  • Inzicht in onze collectie Varend Erfgoed en Varende Monumenten® in Nederland. Hiermee zijn rechten en voordelen te behalen voor de bezitters en kunnen landelijke-, provinciale- en gemeentelijke overheden en commerciële organisaties hiervoor het RVEN als geautoriseerde bron gebruiken;
  • Verantwoording richting de landelijke-, provinciale- en gemeentelijke overheden van het historische en economische belang van de huidige vloot;
  • Bescherming van unieke Varende Monumenten® tegen ongewenste verkoop naar het buitenland, Commissie Collectie Nederland (Commissie Buma).
 • Duurzaamheid, toekomst vast
  • Ontwikkeling van ideeën voor alternatieven aan boord;
  • Onderhandeling met de diverse overheden om Varend Erfgoed eventueel uit te zonderen;
  • Meedenken over alternatieve brandstoffen en de brede beschikbaarheid;
  • Onderhandeling met leveranciers over een collectieve korting voor Varend Erfgoed;
  • Overdracht aan de volgende generatie;
  • Waardecreatie van de verbinding met FVEN en Register Varend Erfgoed Nederland: FVEN Pas met havenfaciliteiten op steeds meer plekken, FVEN webwinkel en mogelijke kortingen, zoals op brandstoffen.

 

 

 

 

22-05-2021

 

F V E N – N I E U W S B R I E F

Bij het Bureau (bureau@fven.nl) en bij het Register (register@fven.nl) ontvangen wij vaak

verzoeken voor inschrijving in het register, verlenging van de inschrijving, verkoop van het schip, naamverandering van het schip, veranderingen in de scheepspagina in het register, plaatsen van foto’s of wijzigen van foto’s en andere register vragen.

Deze vragen gaan we met een standaard antwoordmail beantwoorden in de zin van ”met deze vraag kunt u niet meer bij het Bureau of het Register terecht, maar moet u zich met uw eigen behoudsorganisatie in verbinding stellen” Uw behoudsorganisatie registreert alle

gegevens en regelt dat alle ter zake doende gegevens in het register worden opgenomen.

De FVEN toont alleen alle gegevens die op de scheepspagina van het RVEN register staan.

Voor het bestellen van wimpels, vlaggen en blauwe passen kunt u binnenkort gebruik maken van de FVEN webshop die op de homepage van de FVEN wordt aangegeven.

Daar kunt u uw bestelling plaatsen door op het bestelformulier alle gevraagde gegevens in te vullen en per Ideal te betalen. Dan worden u de bestelde artikelen zo snel als mogelijk is toegezonden.

Omdat deze zaken worden geregeld door onze vrijwilligers die werkzaam zijn op ons Bureau in het Scheepvaartmuseum waar ook de blauwe passen worden vervaardigd kan het wat langer duren dan u van de gemiddelde webshop gewent bent. Omdat de FVEN niet de naam en adres gegevens registreert (in verband met de AVG), wordt u gevraagd om deze gegevens ook op het bestelformulier in te vullen zodat wij het artikel naar u toe kunnen sturen. Daarna vernietigen wij weer uw naam en adres gegevens.

De Webshop van de FVEN is nog ‘”under construction” en wordt hopelijk snel geopend. Houdt de homepage van de FVEN dus de gaten. De bestelling van vlaggen en wimpels komt het eerst aan de beurt en is al bijna klaar. De Blauwe passen duren helaas iets langer maar hebben onze hoogste prioriteit om ook snel klaar te zijn.

Alle andere vragen per mail zal het Bureau of het Register natuurlijk wel persoonlijk blijven beantwoorden. Het e-mailadres register@hotmail.nl is vervallen!

Vriendelijk groet,

Piet Middendorp

Bestuur FVEN, register- en Bureau-zaken

Geachte besturen van de bij de FVEN aangesloten Behoudsorganisaties

Zoals inmiddels bekend zal zijn heeft het Kabinet 28 augustus 2020 besloten € 15 miljoen beschikbaar te stellen voor de compensatie van de door het Corona regiem gederfde inkomsten dan wel omzet schade van Varend Erfgoed schepen. Inmiddels is in goed overleg met de BBZ de Behoudsorganisatie voor de Bruine Chartervloot, tot de opstelling gekomen dat ook andere belanghebbenden dan de Bruine Chartervloot, die aantoonbare omzetderving ondervinden, zich bij het ministerie OC&W kunnen melden. OCW zal dan in samenspraak met de FVEN over de verdeling van het beschikbaar gesteld budget een besluit nemen.

Om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen is het van eminent belang dat er op korte termijn inzicht wordt geboden in de omvang van de geleden schade, dan wel de gederfde inkomsten.

Vandaar hierbij het verzoek om naar alle leden van uw Behoudsorganisatie de uitvraag te doen om op een gedocumenteerde wijze aan te geven om welk orde grootte van deze schade het gaat.

Hierbij kan men denken aan jaarverslagen 2019 dan wel belasting aangifte gegevens dan wel andere erkende documenten waaruit de omzet van  2019 kan blijken die  door de Coronamaatregelen in 2020 niet konden worden gerealiseerd.

Het gaat dus om die schepen die (mede) als bron van inkomen dienen en een erkend (RVEN geregistreerd!) varend erfgoed karakter hebben. En die als gevolg van de Corona maatregelen inkomsten- of omzet derving hebben geleden.

Deze gegevens zouden wij dan per Behoudsorganisatie ontvangen, dat wil zeggen dat de BO deze gegevens geaggregeerd aan het FVEN bureau ( mevrouw Bea Pijn – Blom) aanlevert en de documentatie, vooralsnog beschikbaar houdt voor het geval dat het ministerie OC&W hierover wil kunnen beschikken.

Gezien de soms nijpende situatie waarin m.n. de Bruine Chartervloot en leden van de BBZ zich bevinden, is een zekere haast geboden.

Het is dus even all hands on deck.

Gaarne ontvangen wij per Behoudsorganisatie:

 • Het aantal schepen met erfgoed karakter dat inkomsten dan wel omzet derving heeft geleden agv de Corona-maatregelen.
 • De omvang van de geleden schade of inkomsten derving.

Wanneer deze geaggregeerde gegevens uiterlijk 24 september beschikbaar zouden kunnen zijn, kunnen wij begin oktober 2020 in overleg treden met het ministerie van OC&W over de toewijzing van de compensatie voor de gederfde inkomsten.

Indien er vragen leven over deze snelle inventarisatieronde deze gaarne per mail richten aan ondergetekende.

Met vriendelijk groeten,

Huib Haccoû

Voorzitter /  Secretaris FVEN

06 53544764

http://www.fven.nl/

De grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld.

Bestuur

logo FVEN

Overzicht FVEN Organisatie

Overzicht FVEN Organisatie

Taken leden van het FVEN/DB en het FVEN AB en FVEN Adviseurs,

juli 2020

Bemensing Bestuur FVEN ingaande juli 2020

 Voorzitter a.i. Huib Haccoû (ZKC)  

Voorbereiden en leiden FVEN DB en FVEN AB vergaderingen
Vertegenwoordiging naar beleidsinstanties
Knelpuntenoverleg OC& W / I&W-IL&T (te delegeren aan Rolf van der Mark)      Nationale evenementen en EMH
Lid van het MCN bestuur
Beroepscommissie

Secretaris, Huib Haccoû (ZKC)

Voorbereiden en organiseren FVEN DB en AB vergaderingen
Samenstellen Jaarverslag
Project initiatie en subsidiestromen.
Platform Wet en Regelgeving ism Hendrik Boland
Juridische zaken (delegeren aan Eric Gerding)

Penningmeester, Henk Molenaar (ZKC)

Financiën
Begroting
Jaarrekening
Administratie organisatie
Professionalisering FVEN Organisatie

Bestuurslid, Marinus Kreuze (SSRP)

Opmaak jaarlijkse beleidsnotitie, updating Beleidsplan 2020-2022
HRM (waarborgen continuïteit in bemensing).
Professionalisering FVEN organisatie
ICT beheer en beleid waaronder RVEN 2.0, FVEN Website en alle andere ICT tools ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de FVEN
Lid van het MCN bestuur namens FVEN

Bestuurslid, Frank Ratelband (LvBHB en VBB)

Communicatie Commissie (vz)
Woordvoerder
Coördinatie Pers contacten en publieke uitingen van de FVEN
Ombudsfunctie

Bestuurslid, Kees Weststrate (VDMS)

Relatiebeheer BO’s
Archief- en voorraad beheer
Beheer adressenlijst externe contacten
Lid Communicatie Commissie
Coördinatie en communicatie natte–en droge evenementen (stand op bouw-en materialen) ism Koos Scholten.

Bestuurslid, Piet Middendorp (VBOG)

Management FVEN Bureau
Register zaken RVEN 2.0.
Registratie Register NRME. Ism FVEN vertegenwoordigers in het MCN bestuur
Register Commissie (te delegeren aan Martin de Boer en/of Cor Bolt)
Secretaris a.i. Register Commissie (te delegeren aan Martin de Boer en/of Cor Bolt

Bestuurslid, Hans van Nispen (NVORG)

Relatie beheer beleidsinstanties gemeente Amsterdam
Relatie beheer Amsterdamse netwerken Traditionele-en Varend Erfgoed scheepseigenaren
Dossier Passanten Haven Amsterdam
Voorzitter Werkgroep Duurzaam Varend Erfgoed

Projecten: Koos Scholten

Notulist intern: Eric Gerding tevens inbreng juridische discipline in relatie tot Omgevingswet en Mandatering, FVEN statuten en FVEN huishoudelijk reglement.

Notulist intern: Bea Pijn – Blom (plv)

FVEN Bureau: Bea Pijn-Blom en Martin Versteeg

 

Adviseurs en deelnemers DB/AB vergaderingen (op afroep van het FVEN DB)        

Platform Wet & Regelgeving: Hendrik Boland
Register ICT/ EMH: Thedo Fruithof
FIM en relatie overheden VE: Martine van Lier
Beroepscommissie: Olav Loeber
Scheepspost: Wouter van Dusseldorp

Voor alle adviseurs geldt:

De adviseurs leggen de bespreekpunten en of verslag van hun werkzaamheden die zij namens de FVEN uitvoeren ter bespreking voor aan het FVEN AB en of leveren tijdig een memo aan ter bespreking in het FVEN AB. Dit om een grotere betrokkenheid van het Algemeen Bestuur FVEN te bewerkstelligen.

Het FVEN nieuws in de Scheepspost wordt gevoed met copy vanuit de FVEN na afstemming met de Voorzitter van de Communicatie Commissie en legt te openbaren uitingen over de FVEN eerst voor aan de voorzitter van de Communicatie Commissie.

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN FVEN

 

MCN Mobiele Collectie Nederland

Dit is de koepel voor al het Varend, Rijdend (auto’s), Vliegend (vliegtuigen) en Rail (spoor) Erfgoed
vanuit de FVEN zitten in het MCN bestuur: voorzitter/secretaris FVEN en lid  van het FVEN bestuur

Focus moet zijn op

NRME, gezamenlijke Register
Knelpunten overleg OC & W
Organisatie Congres Mobiel Erfgoed Nederland


Knelpunten overleg

Het knelpunten overleg is twee maandelijks met ministerie van OCW en de RCE. Dit knelpuntenoverleg gaat over belemmerende wet- en regelgeving van de 4 koepels van de MCN (waaronder ook de FVEN) Het overleg is ingevoerd als gevolg van de moties op de Erfgoedwet voor mobiel erfgoed. De minister van OCW moet proactief optreden bij evident belemmerende wet- en regelgeving, ook bij haar collega-ministers. Het overleg is structureel verklaard door de minister.

De lijst bevat een aantal algemene knelpunten voor alle mobiel erfgoed en per sector specifieke knelpunten.

Vanuit de FVEN gaat de voorzitter of een door hem gedelegeerde en de adviseur overheden naar dit overleg toe. Deelnemer namens de FVEN is Rolf van der Mark. Adviseurs zijn Martine van Lier en in overleg Hendrik Boland.


FIM

De Federatie Instandhouding Monumenten is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.

Deze belangenbehartiging doet de FIM richting nationale en provinciale overheden, via gerichte lobby naar politici en bestuurders, maar ook door contacten met collega-organisaties. De FIM informeert overheden over urgente kwesties, en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen in de sector.
FVEN adviseur Martine van Lier is voorzitter van de FIM.

 

BZK ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overleg met BZK over de hypotheken, de Woningwet en Omgevingsvergunning in relatie tot varende en stilliggende schepen. Het overleg wordt ad hoc gevoerd door Roel Bosch, Martine van Lier en Hendrik Boland. Richting en mandaat van het bestuur is nog niet formeel geregeld. Dit overleg staat nog aan het begin, maar kan mogelijk heel belangrijk worden als de Omgevingswet wordt ingevoerd in 2021. De bemoeienis met de Erfgoedwet (die veel heeft opgeleverd) is merendeels afgerond en is gedaan door Martine van Lier
Adviseurs: Martine van Lier en Hendrik Boland

 

OTNB & Branche overleg

OTNB, overleg met de overheid over nautische regelgeving, waarin FVEN formeel niet vertegenwoordigd is en waarin LVBHB wel vertegenwoordigd is. Ter voorbereiding van de vergaderingen wordt er door FVEN-betrokkenen, per email informatie uitgewisseld, maar mandaat en opdracht zijn nog onduidelijk. Vooral ter voorbereiding van OTNB wordt veel overlegd, afstemming met FVEN bestuur over standpunten loopt via de FVEN voorzitter.

Mogelijk kan het OTNB worden geïntegreerd in het Platform Wet-en Regelgeving waarvan de adviseur Hendrik Boland het voorzitterschap bekleedt.

Deelnemers:

Fred van Beelen, (FEN Woordvoerder IL&T)
Bouke Veltman (1e res),
Simon J. De Waard (2e res)

 

WERKGROEPEN en COMMISSIES VAN DE FVEN

Werkgroepen worden ook wel projectgroepen genoemd en kennen een eindig bestaan. Commissies en platformen zijn task forces met een permanent bestaan.

 

Platform Wet & Regelgeving

Doel:

Adviseren tav Wet en Regelgeving omtrent Varend Erfgoed
Het bijhouden van veranderende Wet en Regelgeving op dit gebied
Formuleren van voorstellen aan het FVEN AB

Platform komt een à twee keer per jaar bijeen en heeft contact via mail. De voorzitter is Hendrik Boland. Deelnemers zijn alle bij de wet-en regelgeving betrokkenen van de BO’s en op invitatie ook de deskundigen daarbuiten.

FVEN deelnemers

Huib Haccou (ZKC)

Bos – S. de Waard – H. Derksen – B. Veltman (LVBHB)
Martin de Boer (BASM)

Deelnemers buiten FVEN          

Bos (LWO)
De Vries (BLN-Schuttevaer)
Joop de Neef (ZKK)
Fedde Boersma (Scouting)            

 FVEN agendaleden:        

Paul van Ommen (BBZ)
Van Dongen (BASM)

Register Commissie (bestaand)

Doel Beheren RVEN Register. Rapporteert en adviseert aan AB t.a.v. beleidwijzigingen

Voorzitter:  (Cor Bolt – SKZ on hold)
Secretariaat:   (M. de Boer – BASM on hold)
Notulen: C. Bolt- SKZ ( on hold)
Vrijwilligers: Bea Pijn en Martin Versteeg
Deelnemers: Deskundigen schouwcommissie van de Behoudsorganisaties

leden:

LVBHB: P. Banda
BKPJ: H. Meulenbroeks
NVBZ: B. Schraag
NVORG: H. Van Nispen
SBH: I. Oosterling
VBB: M. Tanis
VBOG: P.C. Middendorp
VDMS: K. Weststrate
SSRP: M. Levasier
KSJ: S. Bakker
ZKC: J.W. Samama

Agenda leden:

S.L.W.
V.B.Z.

 

ICT projectgroep t.b.v. RVEN 2.0 Register

Doel: Opzetten van een RVEN 2.0 systeem gebaseerd op één keer invoeren van data van VE schepen. Decentrale invoer, decentraal beheer , centrale toetsing aanmelding . Deze projectgroep adviseert en rapporteert aan AB.

Einddatum   Augustus 2020

Voorzitter     Thedo Fruithof
Leden

Piet Middendorp,
Cor Bolt,
Marinus Kreuze
K. Hendriks
Jeroen van der Vliet

 

Evenementen commissie FVEN breed

Doel: Coördinatie deelname FVEN aan Externe evenementen (Nat en droog). Adviseert en rapporteert aan AB.
Voorzitter K. Weststrate (VDMS)
Leden:

de Boer (BASM)
C.E Bolt (SKZ)
P.C. Middendorp (VBOG)
Lex Maat (SSRP)
Levasier (SSRP)
Koos Scholten: project ondersteuner

Per tentoonstelling aangevuld vanuit de organisaties die deelnemen.

 

Communicatie Commissie

Doel Externe communicatie verbreden en verbeteren. Rapporteert aan AB
Voorzitter: Frank Ratelband (LvBHB en VBB),
Leden:

Kees Weststrate (VDMS)
Wouter van Dusseldorp
van Heezen
Martine van Lier

 

Commissie Grote Schepen

Doel: Bespreking punten tav grote schepen zoals CvO/ CBB. Adviseert en rapporteert aan FVEN AB
Voorzitter Rolf van de Mark (LvBHB)
Adviseur: Martiene van Lier

Leden:

Van Beelen – LVBHB
de Boer – BASM
Weststrate – VDMS
Bolt – SKZ
de Rijke
Van Nispen – NVORG

Notulist : Cor Bolt (SKZ)

 

Commissie HRM Bemensing

Doel: zorgdragen voor voldoende bemensing DB bestuur FVEN. Adviseert en rapporteert aan AB
Voorzitter: Marinus Kreuze

Waarborgt continuïteit in bemensing van het FVEN bestuur en haar werkgroepen
Heeft hierover contact met de aangesloten BO’s
Nadere uitwerking taken leden van het bestuur.

Primaire actie voor 2020 is een “onafhankelijke” voorzitter te zoeken, die in 2020 gaat meelopen en het in 2021 overneemt.

 

Adviesorgaan Traditionele Schepen ATV in het kader van Hoofdstuk 24

Oprichten stichting die advies geeft ten aanzien van traditionele schepen in het kader van Hoofdstuk 24
Voorzitter: Hendrik Boland

Werkgroep leden:

H. Faber (VBOG penvoerder)
F. van Beelen
Rolf van der Mark (LvBHB)
C.E. Bolt

 

Werkgroep Duurzaam Varend Erfgoed

Voorzitter Hans van Nispen (NVORG)

Leden:

Huib Haccou
Cor Bolt

 

Werkgroep Professionalisering

Voorzitter Hendrik Boland

Leden:

Henk Molenaar (ZKC)
Marinus Kreuze
Martine van Lier

 

Geachte leden van het AB van FVEN

Hierbij ontvangt u informatie over de start van het nieuwe Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN 2.0). Wilt u zo vriendelijk zijn om de leden van uw organisatie via uw communicatiekanalen hierover te informeren?

 

Het vernieuwde Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN 2.0) wordt op 23 juli operationeel. Vanaf dat moment kunt u er alle gegevens van de ingeschreven schepen bekijken en selecteren. Vele organisaties zijn al bekend met het aanleveren van gegevens van nieuwe inschrijvingen, of het aanbrengen van mutaties. De overige organisaties zijn onderweg, of kunnen daarmee een begin maken. 

In september, tijdens het Open Monumentenweekend (12 en 13 september), willen we het RVEN 2.0 feestelijk ‘te water laten’. Maar voordat we er officieel mee naar buiten gaan vinden we het belangrijk om u en de overige aangesloten behoudsorganisaties als eerste te informeren, zodat u er alvast mee kunt kennismaken.

 

Eind september willen we, als de coronasituatie dat toelaat, een RVEN 2.0 themadag organiseren. We willen u dan meenemen in nut en noodzaak van het vernieuwde register en u informeren over de werkwijze. Dat is ook het moment waarop u uw eventuele vragen kunt stellen aan de bedenkers en bouwers van het nieuwe register. Uiteraard is er ruim de mogelijkheid voor ‘sociale interactie’, maar wel op anderhalve meter afstand van elkaar. Binnenkort informeren wij u over plaats, datum, tijd en programma van de themadag.

Vriendelijke groet,

Huib Haccou,

Voorzitter a.i.

FVEN

Met vriendelijke groet,

Kees Weststrate

Bestuurslid FVEN

Voorzitter Behoudszaken VDMS

www.motorsleepboot.nl

www.fven.nl

Memo Transitie RVEN 1.0 – RVEN 2.0

Aan: De leden van de besturen van de bij de FVEN aangesloten behoudsorganisaties

Van: Huib Haccoû en Thedo Fruithof

Doesburg, 15 maart 2020

Introductie.

Er is naar het zich laat aanzien enige verwarring ontstaan over de overgang van het RVEN 1.0 naar het RVEN 2.0. Na consultatie van Thedo Fruithof wordt hierna inzicht gegeven in de gang van zaken, bij de transitie van de vastlegging van de scheepsgegevens van het RVEN 1.0 naar het RVEN2.0  en de aanmelding van schepen voor registratie in het RVEN 2.0 met  daarbij behorende tijdsindicaties.

Stand van zaken

– Het “oude” RVEN 1.0 registratie systeem is (en blijft!) per 31 januari 2020 afgesloten en is daarmee archief geworden. De gegevens die hier in staan worden van elk schip toegankelijk gemaakt in RVEN2.

– Tien Behoudsorganisaties zijn inmiddels op de hoogte, hoe de gegevens voor registratie van een schip in het RVEN 2.0 aan moet worden geleverd en zes van deze Behoudsorganisaties hebben dat al met succes gedaan. De komende maanden zal er door  de voorzitter van de FVEN-ICT werkgroep Thedo Fruithof,  in samenspraak met de externe ICT deskundige Martijn Ras, met de overige behoudsorganisaties contact worden gelegd om de correcte aanlevering van scheepsgegevens te bevorderen cq te bespoedigen.

– Alle aanvragen voor opname van schepen in het RVEN 2.0 die na 31 januari 2020 kenbaar worden gemaakt, kunnen door de betrokken Behoudsorganisatie worden opgespaard cq aangehouden totdat het RVEN 2.0 voldoende is getest en goed werkend kan worden ingezet.

– Uiterlijk 31 maart 2020 zal het RVEN 2.0 operationeel zijn en van de testfase in de productiefase worden gezet. Alle aanmeldingen die zich in de maand maart bij de betrokken BO’s worden ingediend worden dus tot 31 maart door de BO opgespaard.

– Indien er bij een BO behoefte bestaat aan een nadere uitleg van de instructies voor het aanleveren van gegevens, dan kan hierin worden voorzien door Thedo Fruithof of één van de leden van de ICT werkgroep of door hen voor een bijeenkomst uit te nodigen .

 

Momenteel is de RVEN2.0 testperiode nog gaande waarbij van zes BO’s de daarvoor aangemelde schepen worden ingevoerd in het RVEN 2.0 om alle kinderziekten op te sporen en te verhelpen. Ervaring leert ons dat ook na de testperiode er gaandeweg vast nog nieuwe bugs (fouten) worden gevonden. Deze worden dan met het ICT bedrijf besproken en opgelost. Daarvoor hebben we nog een onderhoudscontract voor de duur van twee jaren.

Nogmaals voor de goede orde: De aanmeldprocedure legt de kwaliteitszorg bij de Behoudsorganisatie die de aanmeldingen aan het Registerbeheer van het RVEN 2.0 toeleveren.

Door het Registerbeheer wordt een marginale toetsing gedaan op compleetheid van de aangeleverde gegevens. Er wordt door het Registerbeheer geen inhoudelijk oordeel gevormd of gegeven, over de juistheid van de aanmelding of ingebrachte gegevens. Het oordeel daarover berust bij de goed geïnstrueerde personen die zitting hebben genomen in de schouwcommissie van de desbetreffende BO ‘s. Elke Behoudsorganisatie kan dus, volgens de bekend zijnde criteria, aanvragen voor keuring van een schip honoreren. Wordt een schip als Varend Monument beoordeeld dan kan dat worden aangegeven in de set gegevens welke vervolgens door het Registerbeheer worden overgenomen in het RVEN 2.0. Aldus beogen wij met het RVEN 2.0 de “Spiegel van al het varend erfgoed” te realiseren ten dienste van alle betrokken Behoudsorganisaties met hun  particuliere belangstellenden en ten dienste van de versterking van de positie van de FVEN in haar contacten met de beleidsinstantiesM

Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)
De Vereniging van Booteigenaren ‘Oude Glorie’ is aangesloten bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). De FVEN is een koepelorganisatie van behoudsorganisaties van de verschillende historische scheepstypen die Nederland rijk is. De kracht van deze koepel is dat zij het varende erfgoed vertegenwoordigt, niet alleen naar de Nederlandse overheden maar ook in Europees verband.

Historische vaartuigen hebben een belangrijk aandeel in het cultuurhistorische beeld vanNederland en worden pas de laatste jaren tot het Nederlandse erfgoed gerekend. Daarnaast hebben de pleziervaartuigen sinds het ontstaan van de waterrecreatie een aparte rol ingenomen. Door de verdere mechanisatie aan het begin van de 20ste eeuw werd het mogelijk om naast de klassieke ronde en platbodemjachten ook motorjachten te bouwen. Omdat er een veelheid aan werven en werfjes was en de schepen allemaal in opdracht werden gebouwd, hebben we thans een grote diversiteit van motorjachten. Pas na de tweede wereldoorlog is men begonnen met de meer seriematige aanpak van de scheepsbouw.

De FVEN, voorheen FONV, is in 1996, samen met het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE), met steun van de overheid gestart met het opzetten van een nationaal register voor het varende erfgoed. Enerzijds met het doel om tot een inventarisatie en registratie te komen en anderzijds om aan te geven hoeveel originele vaartuigen er nog varen op de Nederlandse wateren. Wat de omvang van het gehele maritieme erfgoed is, is zowel voor de kenners als voor de overheid nog onduidelijk. Wel is eenieder er van overtuigd dat dit deel van het mobiele erfgoed ook voor de toekomst behouden moet blijven.

Ook binnen de ‘Oude Glorie’ zijn we ons er van bewust dat wij als vereniging een belangrijk deel van de motorjachten uit het begin van de gemotoriseerde pleziervaart vertegenwoordigen. Naast de vertegenwoordiging van dit deel van het varende erfgoed beschikt de ‘Oude Glorie’ over de specifieke kennis van deze scheepssoort. Op basis van deze kennis maakt VBOG deel uit van het Register Varend Erfgoed Nederland.

Omdat één van de doelen van het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) is om aan overheden te laten zien wat het varende erfgoed omvat, worden ook de leden van de VBOG opgeroepen om hun schepen te registeren. Om opgenomen te kunnen worden in het RVEN moet een schip aan een aantal toelatingscriteria voldoen:

 • het vaartuig moet ouder zijn dan vijftig jaar;
 • het moet onder Nederlandse vlag varen of een Nederlandse thuishaven hebben;
 • het vaartuig moet meer dan vijftig jaar geleden beeldbepalend zijn geweest op de Nederlandse wateren of van invloed zijn geweest op de Nederlandse scheepsbouw.

In het algemeen voldoen de schepen van de VBOG aan deze toelatingseisen.

Binnen het register wordt een onderscheid gemaakt tussen vaartuigen die nagenoeg authentiek zijn en schepen die in de loop van de tijd zijn aangepast. De eerstgenoemde schepen kunnen worden ingedeeld in de categorie Varende Monument® terwijl de andere schepen worden opgenomen bij het Varend Erfgoed van het register.

Meer informatie vindt u op de website van de FVEN op de pagina Register Varend Erfgoed Nederland. Via deze link komt u daar: http://www.fven.nl/rven-register/. Naast informatie over de procedure en de kosten treft u daar ook de (te downloaden) formulieren aan voor de aanmelding, de algemene criteria voor Varende Monument® en de rechten en plichten.

Als u uw vaartuig aan wilt aanmelden voor inschrijving in het Register Varend Erfgoed Nederland kunt u dat aanvragen via: behoudszaken@oudeglorie.nl. Uw aanmelding dient vergezelt te gaan van vier à vijf foto’s van het schip: 1 x schuin van voren, 1x schuin van achteren, 1x van opzij, 1x van het interieur (optioneel) en indien mogelijk 1x van het onderwaterschip. De foto’s dienen van recente datum te zijn (bij voorkeur niet ouder dan drie jaar) en van voldoende kwaliteit om het schip goed te kunnen beoordelen. Ook verlengen van de registratie of  het aanmelden van een reeds eerder geregistreerd schip kunt u aanvragen bij behoudszaken@oudeglorie.nl.  Onze schouwcommissie onder leiding van Tea Boshuizen zal uw aanvraag bij de FVEN voor u begeleiden.

Nadat u uw aanmelding hebt ingestuurd, wordt door onze schouwcommissie getoetst of het schip aan de toelatingseisen voor Varende Monument® voldoet en of het schip geschouwd dient te worden. Indien het schip niet voldoet aan de eisen voor Varende Monument® wordt het ingeschreven als Varend Erfgoed, en ontvangt u na betaling van het inschrijfgeld aan de FVEN een Varend Erfgoed vlag en een zogenaamde blauwe pas als bewijs van inschrijving bij het Varend Erfgoed Nederland.

Indien het schip geschouwd dient te worden om eventueel als Varend Monument® te worden ingeschreven, wordt u gevraagd de kosten voor de schouw vooraf te betalen aan de Oude Glorie. De schouwcommissie neemt daarna contact met u op om een afspraak te maken om het schip te schouwen. Na de schouw adviseert  de commissie het RVEN over inschrijving als Varend Monument®. Eigenaren van een Varend Monument® ontvangen van het RVEN een zogenaamde blauwe pas en een van een inschrijvingsnummer voorziene wimpel. Een inschrijving in het register is vijf jaar geldig, en kan daarna op grond van recente gegevens en foto’s worden verlengd.
De kosten van de aanmelding en schouw worden u vertelt door onze Schouwcommissie.

Wat krijgt u terug voor een registratie:

 • uw schip maakt deel uit van een geregistreerde collectie van het Varend Erfgoed waarmee overheden gewezen kunnen worden op het belang om dit te behouden;
 • in Nederland zijn er een aantal havens waar korting wordt gegeven of waar u gratis mag liggen als uw vaartuig staat ingeschreven in het RVEN (grijze of blauwe pas) of als het een Varend Monument® is (blauwe pas);
 • uw vaartuig, mits ge- of verbouwd voor 1950 hoeft geen vuilwatertank te hebben.

Mocht u na het lezen van bovenstaand nog vragen hebben dan kunt u bellen of mailen met Tea Boshuizen, contactpersoon van de “Oude Glorie” bij het Register Varende Monumenten Nederland.
Telefoon: 010 5218290 (tussen 18:30 en 20:00 uur) e-mail: behoudszaken@oudeglorie.nl .

De FVEN zoekt nieuwe bestuursleden

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van behoudsorganisaties van het Nederlands Varend Erfgoed.

De FVEN behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze behoudsorganisaties. Zij pakt de problemen op die voor meerdere organisaties spelen en zij houdt daarvoor contact met andere organisaties en verschillende ministeries. Daarnaast coördineert en stimuleert de FVEN activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed.

Tevens faciliteert de koepel de 15 aangesloten behoudsorganisaties, ondermeer door de registratie van het varend erfgoed in een nationaal ‘Register Varend Erfgoed Nederland’.

De FVEN heeft de volgende commissies:

 • Register
 • Wet & Regelgeving
 • Communicatie
 • Droge – en natte evenementen

De FVEN werkt samen met:

 • Mobiele Collectie Nederland (MCN)
 • European Maritime Heritage (EMH)
 • Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

Het bestuur van de FVEN bestaat uit een Algemeen Bestuur waarin alle aangesloten behoudsorganisaties zijn vertegenwoordigd en een Dagelijks Bestuur.

Voor het Dagelijks Bestuur zijn er twee vacatures (M/V):

 • Vicevoorzitter
 • Secretaris

Voor informatie over deze vacatures kan je contact opnemen met Olav Loeber, vicevoorzitter.

Olav.loeber@gmail.com

www.fven.nl